Disclaimer voor www.coatingshop.nl

Algemeen

U leest nu de disclaimer voor www.coatingshop.nl. CoatingShop.nl (Kamer van Koophandel 52327159), hierna te noemen CoatingShop, verleent u hierbij toegang tot www.coatingshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. CoatingShop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CoatingShop spant zich in om de inhoud van www.coatingshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.coatingshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CoatingShop.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij CoatingShop en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoatingShop niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van CoatingShop. CoatingShop zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van CoatingShop slecht verdraagt met de naam en reputatie van CoatingShop, haar diensten, medewerker(ster)s, producten of de inhoud van deze website.

Neem contact op
© Copyright - Coatingshop